పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

సభలు సమావేశాలు : 2016, ఆగస్టు 25 ఉపన్యాసాలు కొన్ని

భాగవతులు బండి శ్రీనివాస శర్మ అతిథులను సత్కరించుటకు ఆహ్వానించుట::


భాగవతులు ప్రభల సుబ్రహ్మణ్యం వారి ఉపన్యాసంభాగవతులు తనికెళ్ళ భరణి వారి ఉపన్యాసం:


భాగవతులు తాళ్ళపాక హరినారాయణ వారి ఉపన్యాసం:


భాగవతులు బండి శ్రీనివాస శర్మ వార్షిక నివేదిక సమర్పించుట: