పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

సభలు సమావేశాలు : 2016, జూన్ - 26 సత్సంగం దృశ్యకం

2016, జూన్ - 26, పహాడీ హనుమాన్ దేవాలయ ప్రాంగణం, హైదరాబాదు,
తెలుగు భాగవతసత్సంగం, దృశ్యకం