పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

గ్రంథము : ప్రథమ స్కంధము

ఘట్టములు

 1. ఉపోద్ఘాతము
 2. కృతిపతి నిర్ణయము
 3. గ్రంథకర్త వంశ వర్ణనము
 4. షష్ఠ్యంతములు
 5. కథా ప్రారంభము
 6. నైమిశారణ్య వర్ణనము
 7. శౌనకాదుల ప్రశ్నంబు
 8. కథా సూచనంబు
 9. ఏకవింశత్యవతారములు
 10. శుకుడు భాగవతంబు జెప్పుట
 11. వ్యాసచింత
 12. నారదాగమనంబు
 13. నారదుని పూర్వకల్పము
 14. నారదునికి దేవుడు దోచుట
 15. ద్రౌపది పుత్రశోకం
 16. అశ్వత్థామని తెచ్చుట
 17. అశ్వత్థామ గర్వ పరిహారంబు
 18. కుంతి స్తుతించుట
 19. ధర్మజుడు భీష్ముని కడ కేగుట
 20. భీష్మనిర్యాణంబు
 21. ధర్మనందన రాజ్యాభిషేకంబు
 22. గోవిందుని ద్వారకాగమనంబు
 23. కృష్ణుడు భామల జూడబోవుట
 24. గర్భస్థకుని విష్ణువు రక్షించుట
 25. పరీక్షి జ్జన్మంబు
 26. విదురాగమనంబు
 27. ధృతరాష్ట్రాదుల నిర్గమంబు
 28. నారదుని గాలసూచనంబు
 29. యాదవుల కుశలం బడుగుట
 30. కృష్ణనిర్యాణంబు వినుట
 31. పాండవుల మహాప్రస్థానంబు
 32. పరీక్షిత్తు దిగ్విజయయాత్ర
 33. గోవృషభ సంవాదం
 34. కలి నిగ్రహంబు
 35. ధరణీ ధర్మదేవత లుద్ధరణంబు
 36. పరీక్షిత్తు వేటాడుట
 37. శృంగి శాపంబు
 38. పరీక్షిత్తుని ప్రాయోపవేశంబు
 39. శుకముని యాగమనంబు
 40. శుకుని మోక్షోపాయం బడుగట
 41. పూర్ణి
 42. అనుక్రమణిక -1