పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

వివరణలు : అనుయుక్తాలు- పారిభాషికపదాలు

శీర్షికలు

 1. ముందుమాట
 2. అవతారాలు
 3. కాలరూపుడు విష్ణువు అవతారాల వైభవం
 4. సప్తస్వరాలు
 5. భాగవత దశ లక్షణాలు
 6. ఏక చతుఃశ్లోకీ భాగవతములు
 7. చతుషష్ఠి విద్యలు
 8. మన సంఖ్యామానము
 9. ఉపవేదాదులు
 10. చతురాశ్రమ వివరాలు
 11. చతుర్విధ విద్యలు - ధర్మాలు
 12. కౌరవులు
 13. అష్ట దిక్కులు వివరములు
 14. అప్సరసలు - 31 మంది
 15. సప్త ద్వీపాలు - వివరాలు
 16. సప్త సముద్రాలు
 17. చతుర్వింశతి తత్వాలు
 18. భాగవతతుల ధర్మములు
 19. దశ విధ వాయువులు
 20. విష్ణుమూర్తి పరికరాదులు
 21. చౌసీతి బంధములు
 22. చతుర్దశ మన్వంతరాల వివరాలు
 23. పురాణాల వివరాలు
 24. నవబ్రహ్మలు
 25. జంభారి
 26. త్రేతాగ్నులు
 27. చతుర్దశ భువనములు
 28. ప్రపంచము
 29. మహా విద్యలు
 30. అణిమాది - అష్టైశ్వర్యములు
 31. పంచవిధ శక్తులు
 32. భాండీరక వటము
 33. పంచమలములు
 34. వాజుల నీరాజనము
 35. నిఖిలభూతములలో ఒక్కడవు
 36. ఆదిశేషుడు
 37. అవస్థాష్టకము
 38. వేదాంగములు
 39. సాంఖ్యము
 40. మన్మధ కళా బేధములు
 41. అక్షౌహిణి వివరణ
 42. అష్టవిధ వివాహాలు
 43. మహారథుడు
 44. కౌమోదకి, కౌస్తుభము, పాంచజన్యము
 45. త్రివిధ ఉత్పాతములు
 46. నవవిధ భక్తి
 47. వివధ రాజ్యాలు
 48. షడూర్మి
 49. షోడశ దానములు
 50. పంచ మహా యఙ్ఞాలు
 51. చతుర్విధ జన్మలు
 52. రాగద్వేషాలు - వివరములు
 53. పంచకోశ వివరములు
 54. అవధూత చెప్పిన గురువులు
 55. అష్టాదశ పురాణాల సంఖ్య
 56. ద్వాదశాదిత్యులు పరిచారకులు
 57. వివిధ లోకాధిపతులు
 58. తెలుగువారి మానములు
 59. పుంసవన వ్రతము
 60. వసుదేవుని భార్యలు
 61. విష్ణుమూర్తి విరాడ్విగ్రహము
 62. రుద్రుని ఏకాదశ స్థానములు
 63. ముల్లోకములు
 64. అష్టదిగ్గజములు
 65. కజ్జము
 66. అష్టప్రమాణములు
 67. భాగవతోత్తమ ధర్మంబులు
 68. భక్తి
 69. శ్రీ కృష్ణుని అష్టమహిషలు
 70. పంచవింశతి తత్వములు
 71. చతుర్ వ్యూహములు
 72. సప్త తత్వములు
 73. త్రివిధ భక్తి
 74. గర్భస్థ పిండం దశలు
 75. త్రైవర్గిక పురుషులు
 76. దేవహూతి కన్యకానవకం
 77. అరిషడ్వర్గాలు - వివరణ
 78. యామ అనే దేవతలు 12 మంది
 79. పూర్ణిమ-అమావాస్య భేదాలు
 80. కైలాస పర్వత వర్ణన
 81. సర్గ లేదా సృష్టి భేదాలు
 82. చంద్రుని 16 కళలు
 83. షోడశ వికారాలు - కళలు
 84. హిరణ్యకశిపుని కోరికలు
 85. అవిద్యా పంచకం
 86. బ్రహ్మదేవుని సృష్టి విశేషాలు
 87. పంచవిధ నిషిద్ధాన్నములు
 88. నైమిశారణ్యం-పదాలు
 89. నైమిశారణ్యం - గణన
 90. రాసక్రీడా రీతులు
 91. సప్తవింశతి తత్వములు
 92. ఆత్మ ద్వాదశ లక్షణములు
 93. షడ్వికారములు
 94. భాగవతుల దశ ధర్మములు
 95. కర్దముని విమానం
 96. కామాదుల జయించు సూత్రాలు
 97. సప్తవిధ వాయువులు
 98. తన్మాత్రలు - సృష్టి
 99. సాగరమథనంలో పుట్టిన పదకొండు
 100. సనకాదులు చెప్పిన మార్గాలు
 101. శివుని ఎదుట మోహిని విహారాలు
 102. అమర పురి వర్ణనలు
 103. శమాదులు
 104. మాయాదేవి పద్నాలుగు పేర్లు
 105. త్రికూట పర్వత వర్ణన
 106. చెట్ల భాగాలు
 107. నవ నిధులు
 108. నవ గ్రహాలు
 109. సప్త పవనములు
 110. అధోక్షజుడు
 111. కవచము
 112. పర్వములు
 113. కేశవుడు
 114. షోడశ మహారాజులు
 115. అష్ట భుజ విష్ణువు ఆయుధాలు
 116. వాయు షట్కము
 117. బ్రహ్మ గాయత్రి
 118. ఇంద్రియాధిపతులు
 119. అష్టాదశ సిద్దులు
 120. సప్తావరణలు
 121. నాసత్యులు
 122. ద్వాదశాదిత్యుల వంశాలు
 123. మధుసూదనుడు
 124. కాలము-కొలత (1&2) సూక్ష్మకాలము దినభాగములు
 125. కాలము-కొలత (3) దినభాగములు మఱియొక విధము
 126. కాలము - కొలత - (4) మానము తిథి పక్షము మాసము ఋతువు కాలం
 127. కాలము - కొలత - (5) పేర్లు తిథి పక్షము మాసము ఋతువు కాలం
 128. కాలము - కొలత - (6) పేర్లు సంవత్సరములు
 129. కాలము - కొలత - (7) దివ్యకాల మానము
 130. కాలము - కొలత - (8) యుగములు
 131. కాలము - కొలత - (9) మానం - మన్వంతరాది
 132. కాలము - కొలత - (10) పేర్లు - మన్వంతరములు
 133. కాలము - కొలత - (11) పేర్లు కల్పములు
 134. కాలము - కొలత - (12) పంచాంగ గణన - విశేష పదాలు
 135. దర్భలలో జాతులు
 136. మోక్ష హేతువుల విషయం
 137. దినక్షయము
 138. వ్యతీపాతము - యోగములు
 139. పంచీకరణ
 140. తాపత్రయములు
 141. కర్మములు
 142. సేచనము
 143. షట్చక్రములు - మూలాధారాది
 144. కాలము - కొలత : సంక్షిప్త వివరణలు
 145. కాలము - కొలత : ప్రళయములు
 146. దశేంద్రియములు
 147. మరుత్తులు
 148. సప్తధాతువులు
 149. పంచభూతములు - తన్మాత్ర గుణ అంశలు
 150. భగవంతుడు - గుణములు
 151. కుండలిని - షడ్చక్రములు
 152. షోడశసంస్కారములు
 153. షోడశోపచారములు
 154. పంచప్రాణములు