పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

వివరణలు : ఉల్లేఖనాలు

శీర్షికలు

 1. భాగవత సుథా లహరి. ఉపోద్ఘాతము
 2. గజేంద్ర మోక్షణ రహస్యార్థము - ముందు పుటలు.
 3. ద్విపద భాగవతము ముందు పుటలు
 4. ద్విపద భాగవతము ఉపోద్ఘాతము
 5. ధ్రువోపాఖ్యానము ఉపోద్ఘాతము
 6. ధ్రువ- ఎక్కిరాల వారి సంపుటి-10 పుట 17 నుండి 20
 7. ధ్రువ - నళినీమోహను వారి నక్షత్ర వీధిలో
 8. ఆంధ్రులెవరు
 9. పాలపర్తివారి పంచకోశ వివరణ
 10. పాలపర్తివారి స్త్రీల జాతాదులు వివరణ
 11. పాలపర్తివారి రాసక్రీడ అభివర్ణన వివరణ
 12. పాలపర్తివారి మూలాధార చక్రాది వర్ణన
 13. తితిదే కార్యనిర్వాహణాధికారి ముందుమాట
 14. తితిదే సంపాదకుల ముందుమాట
 15. తితిదే కరుణశ్రీ ప్రవేశిక ద్వితీయ స్కంధ
 16. తితిదే కరుణశ్రీ ప్రవేశిక తృతీయ స్కంధ
 17. తితిదే కరుణశ్రీ ప్రవేశిక చతుర్థ స్కంధ
 18. తితిదే కరుణశ్రీ ప్రవేశిక పంచమ స్కంధ
 19. తితిదే కరుణశ్రీ ప్రవేశిక షష్ఠ స్కంధ
 20. తితిదే కరుణశ్రీ ప్రవేశిక సప్తమ స్కంధ
 21. తితిదే కరుణశ్రీ ప్రవేశిక అష్టమ స్కంధ
 22. తితిదే కరుణశ్రీ ప్రవేశిక నవమ స్కంధ
 23. తితిదే కరుణశ్రీ ప్రవేశిక దశమ స్కంధ పూర్వ భాగం
 24. తితిదే కరుణశ్రీ ప్రవేశిక దశమ స్కంధ ఉత్తర భాగం
 25. తితిదే కరుణశ్రీ ప్రవేశిక ఏకాదశ స్కంధ
 26. తితిదే కరుణశ్రీ ప్రవేశిక ద్వాజశ స్కంధ
 27. తితితే - భాగవతం - రాసక్రీడ వర్ణవ
 28. వావిళ్ళ భాగవతం ముందు పుటలు