పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

ప్రవేశిక : బమ్మెర పోతన

శీర్షికలు

 1. పోతన రచనలు
 2. పోతన వంశము
 3. పోతన వంశవృక్షం - భాగవతం
 4. పోతన వంశ వృక్షం - వీరభద్ర విజయము
 5. పోతన పుట్టిన రోజు - చర్చ
 6. శ్రీనాథుడు - పోతన
 7. ఆంధ్ర కవుల చరిత్ర - పోతన
 8. పోతన నుతి - వాసుదేవ స్వామి
 9. వాసుదేవ స్వామి పద్యాలు రెండు
 10. ఫలశ్రుతుల సమాహారం
 11. పోతన - తెలుగుల ఆధ్యాత్మిక ఔన్నత్యం
 12. పోతన గురించి - వినుకరి
 13. సాంఘిక మాధ్యమాలలో పోతన
 14. భాగవతం - నారద బోధ
 15. పోతన - TSN మూర్తి గారు
 16. పోతన-భాస్కర-రామాయణం
 17. భాగవతం ప్రాంతీకరణం
 18. పోతన శ్రీనాథుల సీసాలు
 19. తమాదిదేవం
 20. పోతన లో తాను
 21. త్యాగరాజు వారి పోతన భాగవతము
 22. భక్తి కవితా చతురానన
 23. భోగినీ మండపం వార్త
 24. హాస్యబ్రహ్మ మాటలలో పోతన
 25. పోతరాజు - త్యాగరాజు
 26. పోతన గురించిన విశేషాలు
 27. నవమ స్కంధ విశ్వామిత్రుని వంశం ఘట్ఠంలో పొసగని పాఠం
 28. భీష్మ స్తుతి - రూప చిత్రణము
 29. అమ్మా! లక్కసానమ్మా!
 30. కావ్య పరిమళము - శ్రీమద్భాగవతము
 31. త్యాగరాజు - పోతరాజు
 32. తన వెంటన్ సిరి
 33. నాగఫణి శర్మ - పోతన -1
 34. ఉటంకింపులు - పుష్పాంజలి
 35. ఉటంకింపులు - మౌక్తికమాల
 36. ఉటంకింపులు - కవితాంజలి
 37. కరుణశ్రీ వారి మహాకవి పోతన
 38. రాయప్రోలు వారి పోతన - భాగవతం
 39. భోగినీలాస్యం - భోగినీ దండకం
 40. పోతనకు సమర్పించిన ఉత్పల మాలిక
 41. సాహితీ దీపిక - శృంగార భాగవతము
 42. తొలి తెలుగు కామబాణ దండకము
 43. భాగవత ప్రశస్తి ప్రాభవం
 44. మరో కోణంలో మహాకవి పోతన
 45. రుక్మిణమ్మ - పోతన్న - అనుబంధము
 46. 8-97-వ లో ప్రక్షిప్తమా.
 47. పోతన గంగాప్రవాహ వర్ణన
 48. పోతన - సంగీతము
 49. తొలి వందనం
 50. పోతనవారి పంచపాది పద్యం
 51. అమ్మ చూపులు
 52. అపరిగ్రహం
 53. ప్రౌఢకవి మల్లన్న
 54. ప్రాచీన గ్రంథాల పలుకుల వాడుక
 55. భాగవతం - భాష గొప్పదనం - గరికిపాటి
 56. ఇచ్చోటనే భోగినీదండకం వ్రాసెను
 57. పొడవు పొడవున కురుచై
 58. పోతన మహానుభావుడు
 59. మంత్రసాధన - కృష్ణనామం
 60. భాగవత షష్ఠ్యంతాలు
 61. వేలు ఖరీదు చేసే శ్రీ పోతన భాగవతం ఉచితంగా
 62. బమ్మెఱ పోతన ప్రస్థుతి
 63. పోతన ధ్వని మార్గం
 64. కళల కాణాచి -1
 65. కళల కాణాచి -2
 66. భక్త పోతన భాగవత వైభవం
 67. విష్ణుసహస్రనామాలు
 68. కళల కాణాచి - 3
 69. శ్రీకైవల్యములో శ్రీ
 70. అంబనవోంబుజోజ్వల
 71. పద్యాలు- ఒక పరిశీలన
 72. ప్రణీతము- చిరువ్యాఖ్యానము