పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

సభలు సమావేశాలు : 2016-చరణి గ్రంథ ఆవిష్కరణ

<<వెనుకటి||- - -||తరువాతి చిత్రం >>


చరణిగ్రంథం

పోతన తెలుగు భాగవతం సంపూర్ణంగా సమగ్రంగా
బహుసూక్ష్మంగా మీ జేబులో సర్వసిద్ధంగా ఉండేలా
ఆండ్రాయిడు, ఐఓఎస్ పరికరాలలో చరణిగ్రంథంపేర
అందిస్తున్నాం క్రింది లింకులు వాడి అందుకోండి.


తెలుగు భాగవతం చరణిగ్రంథం ఐఫోనులు పరికరాలలో
QR-IOS చరణిగ్రంథ


తెలుగు భాగవతం చరణిగ్రంథం ఆండ్రాయిడు పరికరాలలో
QR-ఆండ్రాయిడు చరణిగ్రంథ