పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

వివరణలు : శ్రీ వామన చరిత్ర

శీర్షికలు

 1. ముందుమాట
 2. ప్రార్థన
 3. దితి కశ్యపుల సంభాషణ<
 4. పయోభక్షణ వ్రతము
 5. వామనుడు గర్భస్తు డగుట
 6. గర్భస్థ వామనుని స్తుతించుట
 7. వామను డవతరించుట
 8. వామనుని విప్రుల సంభాషణ
 9. వామనుని భిక్షాగమనము<
 10. వామనుడు యజ్ఞవాటిక చేరుట
 11. వామనుని భిక్ష కోరు మనుట
 12. వామనుని సమాధానము
 13. వామనుడు దాన మడుగుట
 14. శుక్ర బలి సంవాదంబును
 15. బలి దాన నిర్ణయము
 16. వామనునికి దాన మిచ్చుట
 17. త్రివిక్రమ స్ఫురణంబు
 18. దానవులు వామనుపై కెళ్ళుట
 19. బలిని బంధించుట
 20. ప్రహ్లా దాగమనము
 21. హిరణ్యగ ర్భాగమనము
 22. దానముల సుతల గమనము
 23. బలి యజ్ఞమును విస్తరించుట
 24. పూర్ణి