పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

పరిశోధనలు : ^ డా. జి. హేమావతి, - బమ్మెర పోతన విరచిత శ్రీ మహా భాగవతము - సామాజిక వైశిష్ట్యం

: :చదువుకుందాం భాగవతం; బాగుపడదాం మనం అందరం: :బమ్మెర పోతన విరచిత శ్రీ మహా భాగవతము - సామాజిక వైశిష్ట్యం

పరిశోధకులు: ఆచార్య. జి. హేమావతి, పిహెచ్.డి. - ఇక్కడ చదవ గలరు. . . 

లేదా
క్రింద లింకుపైనొక్కండి
బమ్మెర పోతన విరచిత శ్రీ మహా భాగవతము - సామాజిక వైశిష్ట్యం