పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

ప్రవేశిక : అకారాది - తెభా

శీర్షికలు

 1. 1) అం - అంతజ
 2. 2)అం - అంతజ
 3. 3)అ - అడిద
 4. 4)అడుగం - అదియె
 5. 5)అదిరెం - అనినఁదం
 6. 6)అనినఁదె - అనిపరీక్షి
 7. 7)అనిపలికి - అనియిట్లా
 8. 8)అనియిట్లుఁ - అనిస్తు
 9. 9)అనిహ - అయ్యల
 10. 10)అయ్యవ - అహ
 11. 11)ఆఁ - ఆసన్న
 12. 12)ఆసమ - ఆహ
 13. 13)ఇ - ఇట్లుపా
 14. 14)ఇట్లుపీ - ఇదిమొ
 15. 15)ఇదియం - ఇవ్వి
 16. 16)ఈ
 17. 17)ఊ
 18. 18)ఋ
 19. 19)ఎ
 20. 20)ఏ
 21. 21)ఐ
 22. 22)ఒ
 23. 23)ఓ.ఔ
 24. 24)క - కర
 25. 25)కరిఁ - కుంఠి
 26. 26)కుండ - ఖేద
 27. 27)గ
 28. 28)ఘ
 29. 29)చ
 30. 30)ఛ, జ - జ్వరి
 31. 31)ఠ.డ
 32. 32)త
 33. 33)ద - దేవ
 34. 34)దేవా - ద్వైపా
 35. 35)ధ
 36. 36)న - నవ్య
 37. 37)నసు - నీయా
 38. 38)నీర - న్యాయికి
 39. 39)ప - పాము
 40. 40)పాయ - ప్రారం
 41. 41)ప్రి - ప్లక్ష
 42. 42)ఫ
 43. 43)బ
 44. 44)భ
 45. 45)మ - మఱియు
 46. 46)మఱియు - మఱియు
 47. 47)మఱియు - మునుద
 48. 48)మునునేఁ - మ్రోసె
 49. 49)య
 50. 50)ర
 51. 51)ఱ
 52. 52)ల
 53. 53)వ - వచ్చె
 54. వజ్రం - వారిబ్భం
 55. 55)వారిల్లు - వివిధ
 56. 56)విశద - వ్రేత
 57. 57)శ
 58. 58)ష, స - సవనా
 59. 59)సవర - స్వారో
 60. 60)హ