పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

సభలు సమావేశాలు : 2016-సింగపూరు సదస్సు

తెలుగు భాగవతం - 5వ ప్రపంచ తెలుగు సాహితీ సదస్సు 2016, సింగపూరు.
<<వెనుకటి||- - -||తరువాతి చిత్రం >>


2016-11-05-Bhaskar-momento

తెలుగుభాగవతంసభ్యుడు శ్రీ భాస్కర కిరణ్ సింగపూరు సదస్సులో 2016-1105న ప్రసంగించుట.