పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

సభలు సమావేశాలు : శ్రీ గోవిందానంద సరస్వతి వారి ఆశీర్వచన - భాషణ

శ్రీ గోవిందానంద సరస్వతీ స్వామి వారు తెలుగుభాగవతం.ఆర్గ్ నకు అనుగ్రహించిన ఆశీర్వచన పూర్వక అభిభాషణ